Project Description

Návrh respektuje charakter města Mariánské Lázně, které vznikalo organicky vzhledem k léčivým pramenům a členitému terénu. To se odráží v nekompaktní výškové hladině v rámci celého území. Nejedná se tedy o historické území s jednotnou výškovou hladinou domů (např. středověké fundace apod.). Návrh doplňuje ucelenou urbanistickou koncepci kompaktních městských bloků, lemujících Hlavní Třídu. Architekt v maximální míře svým návrhem respektuje hmotovou rozmanitost Hlavní Třídy i navazujících domovních bloků a domů. Stavba je na místě, které pohledově uzavírá lázeňskou část centra a kde předchozí objekt svou funkcí i svou funkcionalistickou architekturou vtiskl místu neodmyslitelně rys významného orientačního bodu ve městě, který by měl být novou stavbou obnoven.

V návrhu novostavby polyfunkčního objektu je pozemek parc. č. 2371 ve východní části zastavěn stejným způsobem jako byl předcházející budovou firmy Baťa. Nově je navrženo zastavění i západní části parcely tak, aby byla navrácena kompaktnost uliční fronty ul. Dykova a tím také obnoven ucelený městský blok. Z ulice Dykova tímto zmizí průhled do dnešní roztříštěné zástavby vnitrobloku.

Navrhovaný objekt je opticky dělen na dvě hmoty – hlavní hmotu s obchodními a kancelářskými prostory ve východní části pozemku a vedlejší hmotu bytové části s garážemi v západní.

Navrženo je 6 nadzemních podlaží s nižší konstrukční výškou (a tedy nižší celkovou výškou než je přípustné) než je maximální přípustná výška v regulativech. Šesté podlaží je ustoupené.

Návrh je v souladu s územním plánem a regulací – je přípustná hmota zvýrazňující nároží, která výškově převyšuje ostatní části budovy. Snahou architekta není tvořit novou dominantu, ale akcentovat nároží a vytvořit přirozeně členitý plášť stavby. Nároží je klasicky akcentováno vykonzolavaným tubusem V posledním podlaží je hmotově odlehčen. Zvýraznění nároží směrem k lázeňskému centru je řešeno i přesahem vyšších podlaží nad vstupní předprostor. To zároveň umožňuje poskytnout větší komfort chodcům v nepříznivých klimatických podmínkách. Podobný princip se uplatňuje i nad chodníkem v ulici Dykova.

Hlavní vstup do objektu je z nároží mezi ulicemi Hlavní a Dykova, vedlejší vstupy jsou z ulice Dykova, z které jsou také vjezdy do garáží.