Project Description

Popis území

Urbanistická koncepce plochy je navržena v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce. Struktura řešené lokality koresponduje s tvarem řešených pozemků a zároveň je navržena tak, aby se stala přirozenou součástí obce Kojetice.

Navrhovaná struktura efektivně využívá zastavitelnou plochu Z-06 a zároveň přirozeně doplňuje stávající půdorys sídla, s ohledem na předpokládaný celkový rozvoj obce.

Řešené území – plocha Z-06 v lokalitě „Za hřištěm“ dle územního plánu obce Kojetice, který nabyl účinnosti dne 27,8.2014 se nachází na severovýchodním okraji obce při silnici na Neratovice (silnice III/0096).

Lokalita navazuje z části na stávající zástavbu rodinných domů a z části na obecní sportovní hřiště, na vnější straně je obklopena ornou půdou.

Dopravní obslužnost bude zajištěna připojením na silnici na Neratovice (silnice III/0096), z které bude vybudován kolmý sjezd do řešeného území, podrobnější údaje o dopravním napojení lokality jsou uvedené v dalších částech této dokumentace. Podél silnice na Neratovice (silnice III/0096), na straně mezi silnicí a řešeným územím je počítáno s realizací části cyklopěší stezky dle plánu budoucí cyklopěší stezky Neratovice – Kojetice.  Propojení s centrem obce bude pokračovat chodníkem (na plochách mimo řešené území).  Územní studie navrhuje celkem 47 stavebních pozemků.